Cùng thư giãn và học thêm tiếng Anh bằng những cách thú vị hơn.
      Từ năm 1996 bắt đầu triển khai đưa Tiếng anh vào chương trình giảng dạy tới nay, giáo dục ngoại ngữ nước ta đã có những chuyển biến to lớn và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế của nền giáo...