1. QUY ĐỊNH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

Quy định về việc rút học phí khoá học

Học viên chú ý đọc kỹ các chính sách điều khoản của Hanoi Connection, tuân thủ nghiêm túc các điều khoản về học phí và liên quan đến học phí của chương trình đào tạo.

2. QUY ĐỊNH BẢO LƯU HỌC PHÍ

quy định bảo lưu học phí

Học viên chú ý đọc kỹ các chính sách điều khoản của Hanoi Connection, tuân thủ nghiêm túc các điều khoản về học phí và liên quan đến học phí của chương trình đào tạo.